I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: a „Szabályzat”) célja, hogy teljes körűen szabályozza, a kellekanyag.eu Webáruház (székhely: 2600 Vác, Bimbó u. 43.) által üzemeltetett www.webshop.gauss-it.com ; www.gauss.hu webcímen elérhető webáruház működtetéséhez szükséges személyes adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó szabályokat.

A Társaság valamennyi adatkezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, és a magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Itv.) rendelkezései szerint jár el. A Társaság a webáruház felhasználóitól elektronikus útón kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata a webáruház felületén mindenki számára elérhető. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

A Társaság adatkezelői minőségének bejegyzése folyamatban van, mivel a Társaság benyújtotta adatkezelési nyilvántartási szám iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, amelynek kiadása 8 napon belül esedékes az Itv. 68. § (1) bekezdése alapján.

Az Itv. 24. § (1) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve a Társaság belső adatvédelmi felelőst nem nevez ki.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ? közvetlenül vagy közvetve ? azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ? kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Társaság által üzemeltetett webáruház felületén személyes adataikat megadják az Itv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek minősülnek.

III. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki a webáruházban vásárlást bonyolít le és személyes adatait megadja. Ennek megfelelően kiterjed azon jogi személyek képviselőire is, ahol a képviselő személyes adatait adja meg. Jogi személyek adatai a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá nem tartoznak.

IV. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő a Társaság
Név: Gauss kft
Székhely: 2600 Vác, Bimbó u. 43.
e-mail cím: gauss@gauss.hu
telefon: +36 27 314 668
fax: +36 27 314 668
weboldal: http://www.gauss.hu

V. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KERETEI

Személyes adatot az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban meghatározott célból és az Itv. keretei között jogosult kezelni.
A webáruház felületén megadott személyes adatok kezelésének célja a webáruház kereskedelmi tevékenységének biztosítása, vevőkkel történő kapcsolattartás biztosítása és statisztikai adatok mérése. A reklám- és marketing célú adatkezelést az adatkezelő kifejezetten feltünteti a webáruház felületén. Amennyiben az érintett szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisban, vagy le szeretne onnan iratkozni, akkor erre az adatkezelő kifejezetten és folyamatosan lehetőséget biztosít webáruházának felületén vagy ezen szándékát az érintett az gauss@gauss.hu e-mail címen jelentheti be az adatkezelőnek.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az érintett nem kérik azok törlését. Az Itv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat a Társaság köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.
Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomására, az adat törlésre kerül.
Társaság az érintett felhasználókról adatbázist tart fenn és működtet, amely adatbázisban az érintett adatai is kezelésre kerülnek.
A Társaság a Szabályzatban meghatározott keretek szerint jogosult az érintettek részére e-mailen hírlevelének kiküldésére, amely kizárólag csak a kereskedelmi tevékenységével összefüggésben tartalmazhat adatokat, tényeket vagy egyéb más információkat. A Társaság köteles biztosítani az érintettnek, hogy a hírlevél küldéséről leiratkozzanak.
Amennyiben az érintett futárszolgálttal igényli a megrendelt termék kiszállítását, akkor az érintett a szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a futárszolgálat részére nevét és címét a szolgáltatás teljesítésének érdekében átadja.
A Társaság adatbázisát a kellő gondossággal védi az illetéktelen behatolóktól és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok illetéktelenek részére ne legyen hozzáférhető. A Társaság gondoskodik az Itv. 7. §-ban előírt adatbiztonsági követelmények fennállásáról. Az érintettek kötelesek a szabályzatban foglaltak betartására és a jóhiszemű magatartás tanúsítására.

VI. JOGORVOSLATI JOG

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Kérelemre részletes tájékoztatást ad a Társaság által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az érintettek kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhetnek az alábbi hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 5
Honlap: www.naih.hu

Az érintettek az Itv 22. §-ban meghatározott feltételek mellett fordulhatnak bírósághoz.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti. Érvénytelenség esetén az Itv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az adatkezelési szabályzat az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával válik hatályossá az érintettel szemben.